Đáp án gợi ý bài thi Khoa học xã hội - môn Lịch sử

(MTO 6 - 27/06/2018 13:37)

Mời bạn tham khảo đáp án gợi ý bài thi Khoa học xã hội - môn thi thành phần Lịch sử

Mã đề: 302 - Tuyensinh247.com

1.B

2.B

3.C

4.C

5.D

6.C

7.B

8.A

9.D

10.D

11.B

12.B

13.A

14.C

15.C

16.C

17.A

18.B

19.B

20.B

21.C

22.D

23.D

24.A

25.B

26.B

27.A

28.C

29.A

30.C

31.D

32.B

33.C

34.A

35.C

36.B

37.B

38.C

39.D

40.D

Mã đề: 305 - Tuyensinh247.com

1.A

2.B

3.B

4.D

5.C

6.A

7.D

8.D

9.A

10.B

11.B

12.A

13.D

14.A

15.B

16.C

17.C

18.D

19.B

20.A

21.C

22.A

23.B

24.A

25.A

26.D

27.B

28.D

29.A

30.D

31.D

32

33.C

34.D

35.D

36.B

37.A

38.D

39.B

40.A

Mã đề: 306 - Tuyensinh247.com

1. C

2.B

3.A

4.B

5.C

6.D

7.A

8.D

9.C

10.B

11.A

12.A

13.D

14.B

15.A

16.D

17.B

18.B

19.A

20.B

21.A

22.D

23.B

24.B

25.D

26.A

27.C

28.B

29.C

30.A

31.D

32.C

33.C

34.A

35.D

36.C

37.A

38.C

39.B

40.D


Nguồn: Tuyensinh247.com

Bình luận