Đáp án gợi ý bài thi Khoa học xã hội - môn Giáo dục công dân

(MTO 6 - 27/06/2018 13:37)

Mực Tím Online cập nhật đáp án gợi ý các mã đề bài thi Khoa học xã hội - môn thi thành phần Giáo dục công dân.

Mã đề: 301 - Tuyensinh247.com

81- D

82.D

83.A

84.C

85.B

86.D

87.A

88.A

89.C

90.D

91.B

92.C

93.D

94.D

95.B

96.D

97.A

98.D

99.C

100. B

101.B

102.D

103.B

104.B

105.B

106.D

107.C

108.B

109.C

110.A

111.D

112.C

113.C

114.B

115.C

116.C

117.B

118.C

119.B

120.C

Mã đề: 302 - Tuyensinh247.com

81.D

82.A

83.A

84.D

85.A

86.B

87.D

88.B

89.A

90.A

91.B

92.C

93.D

94.D

95.B

96.A

97.B

98.C

99.B

100. A

101.B

102.C

103.C

104.D

105.B

106.C

107.B

108.A

109.D

110.A

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

Mã đề: 303 - Tuyensinh247.com

81.A

82.D

83.D

84.B

85.C

86.D

87.C

88.C

89.B

90.C

91.A

92.A

93.D

94.C

95.A

96.D

97.A

98.D

99.C

100C

101.B

102.B

103.B

104.C

105.C

106.B

107.C

108.B

109.D

110.C

111.A

112.D

113.A

114.D

115.D

116.B

117.B

118.B

119.A

120.B

Nguồn: Tuyensinh247.com

Bình luận