Đáp án gợi ý bài thi Khoa học xã hội - môn Địa lý

(MTO 6 - 27/06/2018 13:37)

Mực Tím Online cập nhật đáp án gợi ý các mã đề bài thi Khoa học xã hội - môn thi thành phần Địa lý

Mã đề: 301 - Tuyensinh247.com

41.C

42.C

43.B

44.D

45.A

46.A

47.B

48.D

49.A

50.A

51.A

52.D

53.B

54.D

55.C

56.C

57.A

58.A

59.B

60.D

61.D

62.B

63.A

64.B

65.B

66.D

67.D

68.D

69.A

70.D

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Mã đề: 302 - Tuyensinh247.com

41.D

42.B

43.B

44.D

45.D

46.D

47.C

48.A

49.D

50.B

51.C

52.C

53.C

54.A

55.C

56.C

57.A

58.D

59.A

60.B

61C.

62.A

63.C

64.A

65.C

66.D

67.D

68.A

69.C

70.D

71.C

72.C

73.A

74.D

75.D

76.C

77.A

78.C

79.C

80.C

Mã đề: 308 - Tuyensinh247.com

41.A

42.D

43.D

44.B

45.C

46.B

47.B

48.B

49.C

50.A

51.B

52.B

53.A

54.C

55.A

56.B

57.D

58.A

59.A

60.C

61.C

62.A

63.D

64.C

65.D

66.D

67.D

68.A

69.D

70.A

71.C

72.A

73.A

74.C

75.D

76.C

77.A

78.C

79.D

80.C

Mã đề 316 - Tuyensinh247.com

41.B

42.B

43.A

44.A

45.B

46.D

47.D

48.B

49.C

50.B

51.D

52.D

53.D

54.B

55.D

56.C

57.A

58.C

59.B

60.B

61.C

62.B

63.B

64.A

65.D

66.D

67.B

68.C

69.A

70.C

71.C

72.C

73.D

74.D

75.C

76.C

77.A

78.A

79.D

80.A

Mã đề: 318 - Tuyensinh247.com

41.D

42.C

43.D

44.C

45.B

46.D

47.A

48.A

49.D

50.C

51.A

52.B

53.A

54.B

55.B

56.D

57.C

58.D

59.A

60.A

61.D

62.A

63.C

64.B

65.A

66.B

67.B

68.C

69.B

70.B

71.D

72.D

73.B

74.D

75.A

76.B

77.C

78.A

79.C

80.C

Nguồn: Tuyensinh247.com

Bình luận