Bài giải gợi ý môn Toán kì thi THPT quốc gia 2018

(MTO 6 - 25/06/2018 17:31)

Mời bạn xem bài giải gợi ý môn Toán kì thi THPT quốc gia 2018 do nhóm giáo viên trường THPT Đông Đô thực hiện.

Đề và đáp án mở đề 103

MÃ ĐỀ: 103

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1C

2B

3D

4A

5D

6D

7D

8A

9C

10D

11B

12C

13B

14B

15C

16D

17A

18C

19C

20C

21B

22A

23B

24B

25A

26C

27D

28D

29A

30A

31A

32D

33D

34C

35C

36B

37C

38D

39B

40B

41B

42C

43C

44A

45B

46B

47A

48C

49A

50B

Giáo viên giải đề: Huỳnh Công Thái, Lê Phúc Lữ, Lê Văn Đoàn, Châu Văn An, Ngô Thái Hào (Trường THPT Đông Đô TPHCM (www.789.vn)

MÃ ĐỀ: 120

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1D

2C

3D

4C

5C

6D

7B

8A

9A

10D

11B

12A

13D

14D

15B

16D

17B

18C

19D

20C

21A

22C

23C

24C

25A

26A

27A

28C

29B

30D

31C

32D

33B

34A

35C

36D

37D

38A

39D

40A

41D

42D

43C

44C

45C

46A

47D

48A

49B

50A

Giáo viên giải đề: Văn Công Tài, Phạm Ngọc Minh Nhật, Hoàng Trọng Tấn, Đoàn Văn Bộ

Trường THPT Đông Đô TPHCM (www.789.vn)

MÃ ĐỀ: 110

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1B

2B

3A

4B

5B

6D

7C

8D

9B

10A

11A

12A

13A

14C

15C

16B

17D

18C

19D

20D

21C

22B

23B

24B

25C

26D

27C

28D

29C

30D

31B

32C

33D

34C

35D

36B

37C

38B

39C

40D

41B

42B

43B

44C

45D

46C

47B

48C

49D

50D

Giáo viên giải đề: Huỳnh Công Thái, Lê Phúc Lữ, Huỳnh Quốc Thắng, Nguyễn Khang Hân, Lê Văn Đoàn, Hoàng Trọng Tấn (Trường THPT Đông Đô TPHCM (www.789.vn)

MÃ ĐỀ: 114

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1B

2D

3B

4A

5B

6B

7C

8A

9C

10A

11A

12A

13D

14D

15A

16D

17A

18A

19C

20B

21A

22B

23C

24C

25B

26B

27C

28C

29C

30A

31B

32C

33A

34D

35C

36C

37A

38A

39C

40C

41A

42B

43B

44A

45C

46D

47D

48B

49C

50B

Giáo viên giải đề: Huỳnh Anh Kiệt, Nguyễn Tuấn Lâm, Nguyễn Khang Hân, Lê Văn Đoàn (Trường THPT Đông Đô TPHCM (www.789.vn)

MÃ ĐỀ: 121

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1D

2C

3A

4D

5C

6D

7A

8B

9C

10B

11C

12D

13B

14C

15B

16D

17B

18D

19C

20A

21A

22C

23B

24B

25A

26D

27C

28A

29D

30A

31A

32C

33B

34B

35A

36A

37D

38A

39A

40A

41B

42C

43A

44D

45C

46B

47B

48B

49A

50B

Giáo viên giải đề: Lê Phúc Lữ, Lê Văn Đoàn, Đoàn Văn Bộ, Nguyễn Tuấn Lâm, Huỳnh Quốc Thắng

Trường THPT Đông Đô TPHCM (www.789.vn)

MÃ ĐỀ: 117

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1D

2C

3B

4D

5D

6D

7D

8A

9B

10B

11B

12D

13C

14C

15A

16C

17D

18D

19B

20A

21B

22C

23A

24B

25D

26C

27A

28A

29A

30B

31C

32D

33B

34A

35A

36C

37B

38C

39D

40A

41C

42D

43B

44A

45A

46A

47B

48D

49A

50B

Giáo viên giải đề: Trương Huy Hoàng, Lê Phúc Lữ, Lê Văn Đoàn,

Nguyễn Tuấn Lâm, Huỳnh Quốc Thắng

Trường THPT Đông Đô TPHCM (www.789.vn)

MÃ ĐỀ: 105

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1C

2D

3D

4A

5D

6A

7D

8B

9D

10A

11D

12A

13D

14B

15D

16B

17A

18C

19D

20C

21B

22A

23C

24A

25B

26C

27B

28C

29A

30B

31D

32A

33C

34A

35A

36B

37B

38A

39A

40B

41A

42B

43D

44A

45A

46B

47D

48B

49B

50C

Giáo viên giải đề: Hoàng Trọng Tấn, Đoàn Văn Bộ, Lê Văn Đoàn, Nguyễn Tuấn Lâm,

Huỳnh Quốc Thắng, Lê Phúc Lữ

Trường THPT Đông Đô TPHCM (www.789.vn)

Ảnh: Duy Quan

Bình luận